Logo MARLEEN

Regulamin Strony Internetowej akademiamarleen

Strona internetowa – Regulamin

I. Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – serwis internetowy „akademiamarleen.pl” działający pod adresem akademiamarleen.pl.
Usługodawca – firma „MARLEEN Akademia Stylu i Wizerunku Marlena Gierszewska” z adresem siedziby: 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22, NIP: 5551803252.

Usługobiorca – każda osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, uzyskujące dostęp do Serwisu i korzystające z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
połączenie z Internetem,
dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
włączoną obsługę skryptów JavaScript,
włączoną obsługę plików Cookie.

IV. Warunki świadczenia usługi Newsletter

Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
Formularz kontaktowy
Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
Adresu e-mail
Telefonu kontaktowego
W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: Obowiązek informacyjny oraz Polityka Prywatności.

VII. Prawa autorskie

Wszystkie materiały, w tym elementy graficzne, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe zdjęcia, filmy, treści i artykuły blogowe, opisy usług i produktów oraz materiały promocyjne i inne informacje dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do MARLEEN Akademia Stylu i Wizerunku Marlena Gierszewska lub naszych partnerów.

VII.a Udzielenie zgody

Jeżeli chcesz wykorzystać jakiekolwiek z tych materiałów, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzyskania zgody. Zgody udzielamy nieodpłatnie z zastrzeżeniem, że pochodzenie treści musi być odpowiednio oznaczone zgodnie z naszymi wytycznymi.

VIII. Zmiany w Regulaminie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje Usługobiorców w sposób określony w Regulaminie.

IX. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z korzystania przez Usługobiorców z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia różnych form promocji i rabatów na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia i odwoływania ofert, promocji i rabatów w Serwisie w dowolnym czasie.

udostępnij: